ห้องปฏิบัตการ ระดับ Clean Room และห้องปลอดเชื้อ ออกแบบโดยป้องกันอนุภาคและมวลสารเข้าไปภายในห้อง
Clean Room มีวัสดุพื้น, ผนัง และฝ้าเพดานมีความเหมาะสมกับห้องสะอาด และระบบ Pressure ภายในห้องที่มีความเหมาะสม

Clean Room Class 100,000 10,000 1,000